GEO-LOGICgeologia inżynierska i geotechnika | hydrogeologia i odwodnienia budowlane

O firmie

Jesteśmy firmą oferującą usługi w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki, hydrogeologii oraz odwodnień budowlanych. Nasza oferta przeznaczona jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla przedsiębiorstw działających w sektorze budowlanym na potrzeby prywatne, urzędowe lub inwestycyjne.
Wykonujemy badania geologiczne dla potrzeb posadowienia wszelkich obiektów: budynków wysokich i wysokościowych, hal wielkopowierzchniowych, inwestycji liniowych, budowli hydrotechnicznych i energetycznych. Świadczymy usługi odwodnieniowe dla wykopów płytkich i głębokich, szeroko- i wąskoprzestrzennych, w osłonie ścian szczelinowych oraz bez zabezpieczeń, a także innych niestandardowych obiektów inżynieryjnych. Kompleksowo obsługujemy klientów indywidualnych z sektora budownictwa jednorodzinnego.
Zespół uprawnionych przez Ministra Środowiska oraz Marszałków Województw profesjonalistów z doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej pracy w branży oraz współpraca ze specjalistami z dziedzin pokrewnych są gwarancją satysfakcji naszych klientów.
Siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie, dzięki czemu z łatwością realizujemy zlecenia na terenie całej Polski.
Oferując konkurencyjne ceny i szybkie terminy realizacji, serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności w zakładce oferta.
Dla uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wykonywanych badań i opracowań zachęcamy do zaznajomienia się z informacjami zawartymi w poradniku.

Usługi geologiczno-inżynierskie i geotechniczne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki dla potrzeb projektowania i wykonawstwa a także doradztwa profesjonalnego. Poniżej przedstawiamy zestawienie oferowanych przez nas usług w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki:

Badania geotechniczne jako nadzór geotechniczny nad wykonawstwem inwestycji

W ramach obsługi geologicznej budowy oferujemy klientowi prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego. Realizujemy zlecenia zarówno firm wykonawczych jak i nadzoru inwestorskiego. Badania tej grupy pozwalają najczęściej na natychmiastową interpretację sytuacji na podstawie stosunkowo niedługich procedur badawczych. Pełnieniem nadzoru kieruje wykwalifikowany geolog z uprawnieniami zawodowymi.
Oferta nadzoru obejmuje głównie:

 • odbiory gruntów w wykopach fundamentowych
 • badania zagęszczenia gruntów rodzimych i zasypowych
 • optymalizacja wymian i wzmocnień celem minimalizacji kosztów przedsięwzięcia
 • badania parametrów nośności gruntów za pomocą płyty dynamicznej oraz płyty statycznej VSS
 • badania wytrzymałości stabilizacji gruntowej i betonu
 • weryfikacja zgodności rzeczywistych parametrów gruntów z założeniami projektowymi
 • dokumentowanie i protokołowanie wykonanych prac

 • W przypadku inwestycji wielkoskalowych, wymagających długiego czasu realizacji oraz nieprzerwanego nadzoru organizujemy laboratorium terenowe zlokalizowane na terenie budowy (dotyczy głównie inwestycji drogowych i kolejowych o zasięgu wojewódzkim).

  Badania terenowe geologiczno-inżynierskie

  Usługi oferowane przez naszą firmę opierają się na rzetelnie wykonanych badaniach terenowych zgodnych z Eurocode-7. Badania te najczęściej stanowią bazę do realizacji większego zamierzenia, (np. sporządzenia opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej według procedur ściśle określonych odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami).
  W praktyce wykorzystujemy sprzęt pozwalający na pracę niemal w każdych warunkach. W zależności od potrzeb dostosowujemy rodzaj i technikę wykonania badań do warunków gruntowych i terenowych. Podczas prac terenowych pobieramy próbki gruntów na potrzeby wykonania badań laboratoryjnych, których wyniki i analizy przedstawiamy w odpowiednich sprawozdaniach.
  Oferta badań in-situ obejmuje:

 • wiercenia badawcze w orurowaniu lub bez, również rdzeniowane
 • sondowania dynamiczne (DPL, DPH, DPSH) i statyczne (CPT, CPTu)
 • sondowania z badaniem wytrzymałości na ścinanie (FVT)
 • badania dylatometryczne (DMT) i presjometryczne (PMT)
 • geofizyka (metody elektrooporowe i georadar)

 • Badania laboratoryjne gruntów, kruszyw i wód podziemnych

  Badania laboratoryjne są wartościowym uzupełnieniem badań in-situ. W zakresie naszych usług uzyskane w terenie próbki gruntów poddajemy badaniom określającym m.in. ich właściwości fizyczne oraz parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe. Przeprowadzamy również badania gruntów i wód podziemnych pod kątem oddziaływania na konstrukcję.
  Oferta badań laboratoryjnych obejmuje m.in.:

 • kapilarność
 • zawartość substancji organicznych
 • odkształcalność i wytrzymałość gruntów
 • oznaczanie zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych
 • oznaczanie agresywności wód podziemnych w stosunku do betonu i żelbetu
 • oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków i związków chemicznych

 • Projektowanie i dokumentowanie

  Sporządzamy opracowania związane z zagadnieniami geologii-inżynierskiej i geotechniki zawsze opierając się na aktualnie obowiązujących aktach prawnych oraz normach. Opracowania wykonywane są przez kadrę posiadającą uprawnienia geologiczne m.in. kategorii V i VII oraz uprawnienia budowlane. Przygotowywane przez nas dokumenty powstają na bazie analizy wyników własnych badań terenowych i laboratoryjnych lub materiałów archiwalnych udostępnionych przez Zleceniodawcę.
  Sporządzamy zarówno podstawowe raporty i sprawozdania, jak i wnikliwe ekspertyzy i projekty techniczne stanowiące przedmiot zamówienia klientów indywidualnych oraz firm projektowych i budowlanych. Wyniki zakończonych prac terenowych i laboratoryjnych przedstawiamy w formie następujących opracowań:

 • raport z badań
 • ekspertyza
 • projekt monitoringu geotechnicznego
 • opinia geotechniczna
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego
 • projekt geotechniczny
 • projekt robót geologicznych
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska

 • Odwodnienia wykopów oraz usługi hydrogeologiczne

  Oferujemy kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych wykonywane przy użyciu własnych zasobów osobowych i sprzętowych, prowadzimy pomiary i badania hydrogeologiczne oraz świadczymy doradztwo w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy zestawienie oferowanych przez nas usług w zakresie odwodnień i hydrogeologii:

  Odwodnienia wykopów budowlanych

  Świadczymy długoterminowe usługi oparte na autorskiej lub otrzymanej od klienta dokumentacji projektowej, ale również wykonujemy doraźne pompowania w przypadkach nagłych i niespodziewanych podtopień.
  Dywersyfikacja warunków gruntowo-wodnych obliguje wykonawcę odwodnienia do opracowania indywidualnego rozwiązania dla każdej inwestycji. Wiąże się to z zastosowaniem zróżnicowanych metod odwodnieniowych dobranych w odpowiedniej konfiguracji. Dysponujemy autorskimi rozwiązaniami i sprowadzonym sprzętem niedostępnym u konkurencyjnych firm w naszym regionie.
  Wstępnie proponujemy następujące technologie:

 • instalacje igłofiltrowe fi = 30 ÷ 63 mm, w tym igłostudnie
 • studnie depresyjne i głębinowe
 • odwodnienia powierzchniowe (pompy zatapialne, górnicze i rząpie montowane bezpośrednio w wykopie) z uwzględnieniem drenaży dennych i opaskowych

 • Obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

  Często pojawia się zapotrzebowanie na prowadzenie monitoringu hydrogeologicznego w ściśle określony sposób. Dotyczy to obserwacji i diagnoz kameralnych np. przyczyn wilgoci przenikającej do piwnicy, ale także przedsięwzięć w większej skali, tj kontroli szczelności przesłon bentonitowych, wodoprzepuszczalności wałów przeciwpowodziowych i zapór jako urządzeń hydrotechnicznych.
  W ramach polowych prac hydrogeologicznych oferujemy m.in.:

 • wykonanie otworów obserwacyjnych, w tym piezometrów
 • badania znacznikowe, pomiary kierunków przepływu wód
 • badania laboratoryjne próbek wody
 • monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych
 • weryfikacja obecności metali ciężkich i substancji ropopochodnych
 • kontrola szczelności / wodoprzepuszczalności

 • Projektowanie i dokumentowanie

  Nasze opracowania opierają się na wieloletnim doświadczeniu, współpracy z jednostkami naukowymi oraz obowiązujących aktach prawnych takich jak Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska i Eurokod-7. Uwzględniamy dane z aktualnych rozporządzeń, ustaw, czasopism i literatury branżowej. Dokumentacje wykonywane są przez kadrę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii V i VII oraz uprawnienia budowlane.
  Najczęściej sporządzamy opracowania takie jak:

 • projekt odwodnienia budowlanego
 • operat wodnoprawny
 • projekt monitoringu hydrogeologicznego
 • projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych, budowy piezometrów, studni i ujęć wód podziemnych
 • dokumentacja hydrogeologiczna
 • opinia i ekspertyza hydrogeologiczna

 • Galeria

  Słowniczek

  Podczas projektowania posadowienia domu mieszkalnego jednorodzinnego kluczową rolę odgrywa rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanej inwestycji. Dzięki szczegółowym informacjom dotyczącym rodzaju i stanu gruntów oraz warunków wodnych w rejonie działki inwestycyjnej są w stanie Państwo, w porozumieniu z Projektantem podjąć trafne decyzje co do techniki wykonania oraz kosztów związanych z realizacją wymarzonego przedsięwzięcia.
  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa geologiczno-górniczego oraz związanych aktów prawnych niezbędne jest określenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zależności od konstrukcji oraz panujących warunków gruntowych (wyróżnia się warunki proste, złożone i skomplikowane) zaliczane są do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej. Na etapie uzyskiwania pozwoleń związanych z zabudową działki oraz zatwierdzania projektu budowlanego wymagane jest przedstawienie wyników badań geologicznych w formie dostosowanej do panujących warunków i konstrukcji obiektu. Szczegółowe opracowania określające przydatność gruntów na potrzeby budownictwa, zawierające opis modelu geologicznego oraz informacje o parametrach geotechnicznych czy prognozę zmian właściwości podłoża w czasie i określenie oddziaływań na grunt przedstawiane są w postaci:

 • opinii geotechnicznej
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • projektu geotechnicznego
 • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 • Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami w celu indywidualnego omówienia zagadnień związanych z planowaną inwestycją.  Wiercenia geologiczne dzielą się na małośrednicowe i wielkośrednicowe. W geologii inżynierskiej i geotechnice przeważnie wykorzystywane są wiercenia małośrednicowe, czyli o średnicy otworów do 200 mm oraz głębokości do 30 m. Realizacja takich otworów nie narusza stosunków wodnych ani nie rozpoczyna niepożądanych procesów geologicznych mogących zachodzić w podłożu gruntowym. Wiercenia wykonujemy w dowolnych warunkach terenowych, przy użyciu począwszy od lekkiego sprzętu ręcznego, poprzez zmechanizowane agregaty wiertnicze umieszczane na pojazdach samochodowych, aż do samojezdnych wiertnic geologicznych. Wiercenia geologiczne realizowane są w celu:

 • rozpoznania przestrzennej budowy środowiska gruntowo-wodnego
 • wykonania badań makroskopowych gruntów, służących rozpoznaniu pionowego profilu przewiercanych utworów
 • rozpoznania hydrogeologicznego, tj. głębokości występowania i stabilizowania się poziomu zwierciadła wód podziemnych
 • pobrania próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych
 • wykonania podwiertów umożliwiających realizację innych prac geologicznych (np. sondowanie w dnie otworu, wykonanie badań presjometrycznych, badania geofizyczne, zapłukiwanie igłofiltrów w gruntach słaboprzepuszczalnych, itp) • Sondowania dynamiczne i statyczne służą określeniu warunków geotechnicznych oraz wybranych parametrów geotechnicznych gruntów. Oba rodzaje sondowań łączy wspólna cecha, którą jest określenie oporu jaki stawia grunt podczas zagłębianiu końcówki sondy w środowisku gruntowym. Podstawową różnicą jest sposób w jaki realizowane jest zagłębianie sondy. W przypadku sondowań dynamicznych końcówka sondy jest wbijana poprzez cykliczne uderzenia bijaka o określonej masie, natomiast w przypadku sondowań statycznych końcówka sondy jest wciskana w podłoże gruntowe ze stałą prędkością przy użyciu ręcznie lub automatycznie sterowanych, dedykowanych urządzeń.
  Sondowania dynamiczne służą ocenie stopnia oraz wskaźnika zagęszczenia niespoistych gruntów rodzimych i nasypowych. W zależności od zastosowanej końcówki (stożkowa lub cylindryczna) oraz od masy bijaka wyróżnia się następujące typy sond dynamicznych: sonda dynamiczna lekka DPL, sonda dynamiczna średnia DPM, sonda dynamiczna ciężka DPH, sonda dynamiczna super-ciężkiej DPSH i sonda SPT. Zróżnicowanie podyktowane jest zasadą, że wraz ze wzrostem wagi bijaka wzrasta maksymalna głębokość penetracji. Sonda DPL pozwala na wykonanie badań do głębokości 10 m, w przypadku sondy DPSH jest to głębokość 30 m.
  Sondowania statyczne służą szczegółowemu określeniu wybranych parametrów geotechnicznych. W przypadku sondowań statycznych stosuje się dwa rodzaje końcówek stożkowych. Sondy CPT wyposażone są w stożek mechaniczny typu Begemanna umożliwiający uzyskiwanie pomiarów zarówno oporu pod podstawą końcówki sondy, jak i tarcia wzdłuż pobocznicy. W konstrukcji sond CPTU korzysta się ze stożków elektrycznych z dodatkową możliwością pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu. Badania wykonywane przy użyciu obu rodzajów sond wciskanych (CPT i CPTU) umożliwiają ciągłą rejestrację i precyzyjny pomiar odczytów. Pozwala to na wykonanie dokładnych pomiarów w profilu sondowania oraz określenie dużej liczby parametrów charakteryzujących warunki gruntowe na danym terenie. Istnieją również inne, bardziej rozbudowane odmiany sond statycznych, np. SCPTU, lecz jej rzadkie zastosowanie i niewielka baza korelacyjna w regionie powodują, że sondowania tego typu stosowane są rzadko.  Nośność gruntu to jego zdolność do przenoszenia obciążeń. Czynnik ten ma niebagatelne znaczenie dla określenia warunków współpracy pomiędzy gruntem i konstrukcją obiektów budowlanych. Podczas określania parametrów nośności stosuje się obliczenia analityczne ustalając maksymalne obciążenia jakie można przyłożyć zanim nastąpi uplastycznienie gruntu oraz dopuszczalne, bezpieczne osiadania gruntu. Przedmiotowe obliczenia realizowane są zarówno w przypadku posadawiania dużych obiektów budowlanych przewidzianych do współpracy z podłożem gruntowym w okresie kilkudziesięciu lat, jak i dla mniejszych, tymczasowych konstrukcji takich jak np. żurawie wieżowe.
  Parametry nośności gruntu można również określać bezpośrednio w terenie, szczególnie w przypadku badania warstw konstrukcyjnych dróg i ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu kołowego, szynowego czy pieszego. Podstawowymi rodzajami badań jest zastosowanie obciążenia przy użyciu płyty statycznej VSS oraz lekkiej płyty dynamicznej VD. Badanie terenowe w obu przypadkach polega na rejestrowaniu odkształceń gruntu spowodowanych przyłożonym z zewnątrz obciążeniem.
  Podczas stosowania płyty VSS na podłoże gruntowe wywierany jest nacisk statycznie poprzez zastosowanie siłownika hydraulicznego, a odczyt występujących odkształceń gruntu dokonywany jest po ich ustaniu w odpowiednim czasie. Metoda ta pozwala na precyzyjne oszacowanie zachowania się podłoża gruntowego podczas użytkowania obiektu budowlanego.
  Badanie przy użyciu płyty VD polega na wywarciu krótkotrwałego, dynamicznego obciążenia przy użyciu bijaka, a odczyt odkształceń realizowany jest poprzez urządzenie elektroniczne w czasie krótszym niż sekunda. Metoda ta, ze względu na szybkość pomiaru pozwala na łatwe i precyzyjne badanie dużych obszarów gruntów oraz wytypowanie ewentualnych miejsc występowania niekorzystnych parametrów.  Pierwszym etapem pracy w laboratorium jest makroskopowa analiza każdej próbki, kiedy to określony zostaje rodzaj gruntu, jego barwa i stan oraz zawartość domieszek. Następnie w oparciu o obowiązujące normy, przeprowadza się szereg badań oznaczających parametry fizyczne gruntu takie jak: uziarnienie, wilgotność, granice konsystencji, gęstość objętościowa itp. Kontynuując badania np. w aparacie trójosiowego ściskania uzyskujemy szczegółowe parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe odpowiadające za nośność podłoża. Parametrami tymi posługują się np. projektanci podczas wykonywania obliczeń konstrukcyjnych.  Badania zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych wykonuje się dla realizacji szerokiego spektrum celów inwestycyjnych oraz prowadzenia monitoringu jakościowego. Pozwalają one na określenie wpływu lokalnego środowiska gruntowo-wodnego na projektowaną konstrukcję oraz powzięcie ewentualnych, odpowiednich środków zapobiegawczych w przypadku występowania warunków niekorzystnych. Badając laboratoryjnie próby gruntów i wód podziemnych określamy przede wszystkim:

 • agresywność wody lub gruntu w stosunku do betonu i żelbetu
 • zawartość substancji ropopochodnych i metali ciężkich
 • zawartości innych substancji szkodliwych • Projekty odwodnień budowlanych schematyzują warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji, określają szacowany dopływ wód podziemnych do wykopu oraz szczegółowo opisują charakter, technologie i skutki hydrogeologiczno-geotechniczne odwodnienia.  Operaty wodnoprawne stanowią podstawę wydawania przez urząd pozwoleń wodnoprawnych np. na pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych oraz budowę zbiorników wód powierzchniowych (np. stawów rybnych). Szczegóły zawarte są w ustawie Prawo Wodne.

  Kontakt

  Zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami

  GEO-LOGIC Paweł Kołodziejczyk
  ul. Wita Stwosza 50 lok. 40
  02-661 Warszawa

  NIP: 522-28-95-810
  REGON: 361097155

  519-701-494

  biuro@geo-logic.com.pl

  Odwodnienia Budowlane Arkadiusz Ociepka
  ul. 1 Sierpnia 35 lok. 13
  02-134 Warszawa

  NIP: 782-23-24-666
  REGON: 362928486

  506-532-552

  biuro@hydro-logic.pl